top of page

สิริวดี กันติยาภรณ์ (น้ำหวาน)

Classical Piano

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกดนตรีคลาสสิก

 

ประสบการณ์และผลงาน​​​

  • Classical Pianist, British Embassy Open House เพื่อฉลองเสกสมรส เจ้าชายแฮร์รี่ & เมเกน มาร์เคิล

  • Back Up Musician เป้ ไฮร็อค

  • ครูสอนเปียโนคลาสสิก และเป็น Piano Coach สำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบ Trinity College of Music, London

  • Professional Musician เล่นในงาน Weddings & Events ต่างๆมากว่า 15 ปี

bottom of page